A Harfi ile Başlayan Evliyalar Ansiklopedisi
A Harfi ile Başlayan Evliyalar Ansiklopedisi Abapûş-i Velî Abbâdî Abbâs Bin Hamza En-nişâbûrî Abbas Mehdi Abdil Dede Abdullah Ayderûsî Abdullah Bin Abdülazîz Abdullah Bin Abdülazîz (osman) El-yuneynî Abdullah Bin Avn Abdullah Bin Dînar
Abdullah Bin Ebû Bekr El-ayderûs Abdullah Bin Hâzır Abdullah Bin Hıdır Ez-zağbî Abdullah Bin Hubeyk Abdullah Bin Menâzil Abdullah Bin Muhammed Bâki-billah Abdullah Bin Muhammed Bin Abdurrahmân Abdullah Bin Muhammed El-hadramî Abdullah Bin Muhammed Mürteiş Abdullah Bin Mübârek
Abdullah Bin Zeyd Abdullah Efendi Abdullah Efendi, (himmetzâde) Abdullah El-acemî Abdullah Fahri Baba Abdullah Haddâdî Abdullah Harrâz Abdullah Hasîb Yardımcı Abdullah Hayderî Abdullah Herâtî
Abdullah İbni Vehb Abdullah İmâmî İsfehânî Abdullah Kaşgari Abdullah Mekkî Erzincânî Abdullah Menûfî Abdullah Tercümân Abdullah Yâfiî Abdullah-ı Bosnevî Abdullah-ı Dehlevî Abdullah-ı Ensârî
Abdullah-ı Gürcistânî Abdullah-ı İlâhî Abdullah-ı İsfehânî (kutbüddîn-i İsfehbezî) Abdullah-ı Şemdînî Abdullah-ı Şüttârî Abdullah-ı Yemenî Abdurrahmân Arvâsî Abdurrahmân Baba Abdurrahmân Bin Ahmed (abdurrahmân-ı Zâz) Abdurrahmân Bin Ali Sekkâf
Abdurrahmân Bin Mehdî Abdurrahmân Bin Muhammed Abdurrahmân Bin Muhammed El-kayravânî Abdurrahmân Bin Muhammed Es-sekkâf Abdurrahmân Bin Yûsuf Rûmî Abdurrahmân Buceyremî Abdurrahmân Efendi Abdurrahmân Efendi (zileli) Abdurrahmân Gâzi Abdurrahmân Mağribî
Abdurrahmân Nesîb Efendi Abdurrahmân Sâmi Niyâzi Abdurrahmân Sultan Abdurrahmân Tafsûncî Abdurrahmân Tâgî (tâhî) Abdurrahmân-ı Harpûtî Abdülazîz Bekkine Abdülazîz Bin Ebû Revvâd Abdülazîz Debbağ Abdülazîz Dehlevî
Abdülazîz Dîrînî Abdülbâki Efendi Abdülehad Abdülehad Nûrî Abdülehad Serhendî Abdülfettâh-ı Bağdâdî Akrî Abdülfettâh-ı Velî Abdülgafûr Dede (seyyid) Abdülgafûr Hâlidî Müşâhidî Abdülganî Efendi
Abdülganî Nablüsî Abdülhâdi Bedevânî Abdülhak-ı Dehlevî Abdülhakîm Arvâsî Abdülhakîm Hüseynî Abdülhakîm-i Siyalkûtî Abdülhâlık Goncdüvânî Abdülhamîd Bin Necîb Nûbânî Abdülhamîd Şirvânî Abdülhay
Abdülhay Celvetî Abdülhay Efendi (öztoprak) Abdülkâdir Berzencî Hayderî Abdülkâdir Cezâyirî Abdülkâdir Deştûtî Abdülkâdir Dücânî Abdülkâdir Geylânî Abdülkâdir Sıddîkî Abdülkâhir Sühreverdî Abdülkebîr Evliyâ
Abdülkerîm Cîlî Abdülkerîm Efendi Abdülkerîm Kâdirî Abdüllatîf Câmî Abdüllatîf Efendi (pamuk Kâdı) Abdüllatîf Kudsî Abdülmecîd Efendi Abdülmecîd Şirvânî Abdülmelik Et-taberî Abdülmugîs Bin Züheyr
Abdülmu'tî Efendi Abdülulâ Abdülvâhid Bin Muhammed Abdülvâhid Bin Zeyd Abdülvâhid-i Lâhorî Abdülvehhâb Bin İbrâhim Abdülvehhâb Buhârî Abdülvehhâb Gâzi Abdülvehhâb Müttekî Abdülvehhâb-ı Mısrî
Abdülvehhâb-ı Şa'rânî Abdürrahîm Arvâsî Abdürrahîm Tırsî Abdürrahîm-i Merzifonî Abdürreşîd Sâhib Fârûkî Abdürrezzâk Ali Efendi Abdürrezzâk Dede Abdüsselâm Bin Meşîş Hasenî Acepşir Efendi Açıkbaş Mahmûd Efendi
Adiyy Bin Müsâfir Ahıskalı Abdullah Efendi Ahıskalı Ali Haydar Efendi Ahî Bayram Ahî Evran Ahî Sinan Ahî Sirâc Ahî Şorba Ahmed Amiş Efendi Ahmed Behlül
Ahmed Berkî Ahmed Bîcân Ahmed Bin Abdurrahmân Es-sekkâf Ahmed Bin Alevî Ahmed Bin Âsım Antâkî Ahmed Bin Ebû Bekr Ahmed Bin Ebû Bekr Ayderûsî Ahmed Bin Ebû Verd Ahmed Bin Ebü'l-havârî Ahmed Bin Ebü'l-hayr Eş-şemâhî
Ahmed Bin Hadraveyh Ahmed Bin Hanbel Ahmed Bin Harb Ahmed Bin Hüseyin Ayderûsî Ahmed Bin İbrâhim El-vâsıtî Ahmed Bin İbrâhim Mesûhî Ahmed Bin İdrîs Ahmed Bin İshak Ahmed Bin Mesrûk Ahmed Bin Mevdûd Çeştî
Ahmed Bin Muhammed Ahmed Bin Muhammed Hânî El-esrem Ahmed Bin Mûsâ El-acîl Ahmed Bin Osman Şernûbî Ahmed Bin Ömer Zeyla'î Ahmed Bin Selmân En-neccâd Ahmed Bin Süleyman Ervâdî Ahmed Bin Üstâzü'l-a'zam Ahmed Bin Yahyâ El-celâ Ahmed Bin Zeyd
Ahmed Câhidî Efendi Ahmed Cüzeyrî (cezerî) Ahmed Dede Ahmed Dede (başmakçılı) Ahmed Derdîrî Ahmed Diyobendî Ahmed Eflâkî Ahmed Eğribozî Ahmed El-alesî Ahmed Es-senûsî
Ahmed Ez-zâhid Ahmed Feyzî Efendi Ahmed Gazâlî Ahmed Hammâmî Ahmed Hânî Ahmed Haznevî Ahmed Hilmi Efendi Ahmed Hulûsi Efendi Ahmed İbni Kemâl Ahmed İzzet Efendi
Ahmed Kâbilî Ahmed Kâdirî Ahmed Kârazî Diyârıbekrî Ahmed Kihtû Ahmed Kuddûsî Ahmed Kuseyrî Ahmed Mekkî Efendi Ahmed Mürşidî Efendi Ahmed Nahlâvî Ahmed Nâmıkî Câmî
Ahmed Necibî Ahmed Nûbânî Ahmed Raûfî Ahmed Rıfâî Ahmed Rıfâî Ahmed Saîd-i Fârûkî Ahmed Sârbân Ahmed Satîha Ahmed Sayyâd Ahmed Siyâhî
Ahmed Şemseddîn Marmaravî Ahmed Şeybânî Ahmed Şîrânî Ahmed Yekdest Cüryânî Ahmed Yesevî Ahmed Ziyâeddîn Gümüşhânevî Ahmed Ziyâüddîn Efendi Ahmed-i Bedevî Ahmed-i Ticânî Ahmed-i Zerrûk
Ahmedullah Ahmedü Bamba Ahnef Bin Kays Ahnef El-hemedânî Akbıyık Sultan Akşemseddîn Akyazılı Sultan Alâ Bin Ziyâd Alâeddîn Âbizî Alâeddîn Ali Erdebilî
Alâeddîn Ali Esved Karahisârî (kara Hoca) Alâeddîn Ali Fenârî (alâeddîn Ali Bin Yûsuf) Alâeddîn Arabî Efendi Alâeddîn Bin Esad Lâhorî Alâeddîn Goncdüvânî Alâeddîn Halvetî Alâeddîn Harezmî Alâeddîn Konevî Alâeddîn Uşâkî Alâeddîn-i Attâr
Alâeddîn-i Sâbir Alâüddevle Semnânî Alevî Bin Abdullah Alevî Bin Ali Alevî Bin Muhammed Alevî Bin Muhammed Sâhib-üd-devîle Alevî Bin Üstâz-ül-a'zam Ali Behçet Efendi Ali Bekkâ Ali Bin Abdullah Bin Abbâs
Ali Bin Alevî Bin Muhammed Ali Bin Bendâr Sayrafî Ali Bin Ebû Bekr El-idrîsî Ali Bin Emrullah Ali Bin Fudayl Ali Bin Hamza El-isfehânî Ali Bin Heytî Ali Bin Meymûn Mağribî Ali Bin Muhammed Ali Bin Muhammed Bin Beşşâr
Ali Bin Mûsâ Feşli Ali Bin Mustafa Ömerî Ali Bin Muvaffak Ali Bin Şihâb Ali Bin Yahyâ Geylânî Ali Dede Bosnevî Ali Efendi Ali Efendi (midillili) Ali El-harîrî Ali El-masîsî
Ali Ferâhî Ali Gâlib Vasfî Efendi Ali Gav Sultan Ali Hâdî (nakî) Ali Hâfız Ali Havâs Berlisî Ali İsfehânî Ali Kazvânî (kîzvânî) Ali Mahallî Ali Müttekî El-hindî
Ali Müzeyyen Ali Nâtikî Ali Nebtîtî Ali Osman Efendi Ali Râmitenî Ali Rızâ Ali Rızâ Acara Ali Semerkandî Ali Septî Ali Sincârî
Ali Şevnî Ali Yeşrûtî Alihan Baba Alkame Bin Kays Alvân Hamevî Alvarlı Muhammed Lütfi (efe) Amasyalı Seydî Halîfe A'meş (süleymân Bin Mihrân) Ammâr-ı Yâser Amr Bin Dînâr
Amr Bin Kays El-mülâî Amr Bin Meymûn Evdî Amr Bin Mürre Amr Bin Osman Mekkî Amr Bin Şurahbil Amr Bin Utbe Ankaravî İsmâil Rusûhî Ankuzu Baba Arab Baba Arab Dede (hacı Dede)
Arabgirli Ömer Baba Arabî Feştâlî El-mağribî Arpacı Dede Aslan Baba Aslan Dede (meczûb) Aşçı Yahyâ Baba Atâ Bin Ebû Rebâh Atâ Bin Meysere El-horasânî Atâ Bin Yesâr Atâ Efendi
Atâ El-ezrak Atâ Süleymî Atâullah (atâî Ahmed) Efendi Ateşbâz Velî Atpazarlı Osman Fadlı Efendi (kutup Osman) Avdan Baba Avn Bin Abdullah Ayderûsî Ayderûsî (abdullah Bin Abdullah) Ayderûsî (abdurrahmân Bin Mustafa)
Ayderûsî (abdülkâdir Bin Şeyh) Ayderûsî (ebû Muhammed) Ayderûsî (muhammed Bin Abdullah) Ayderûsî (şeyh Bin Abdullah) Aydî Baba Aynî Dede Ayn-ül-kudât Hemedânî Aynüzzemân Cemâleddîn-i Geylânî Aysâvî (ahmed Bin Yûnus Ed-dımeşkî) Azerî Hamza Bin Ali
Azîz Mahmûd Hüdâyî Aziz Nesefî Azzâz Bin Müstevdî El-betâihî