Şiirler Menkîbeler - Şiirler Menkıbeler
Küfr-i hükmi -11
  30 Mart 2018 Cuma , 21:58
Şiirler Menkîbeler - Şiirler Menkıbeler;Küfr-i hükmi -11
Muhammed Hadimi (Rahmetullahi Aleyh) 
Büyük velî, fıkıh ve tasavvuf âlimi. İsmi, Muhammed bin Mustafa, künyesi Mevlânâ Ebû Saîd'dir. 1701 (H.1113) senesinde Konya'nın Hâdim kasabasında doğdu.
Mevlânâ Ebû Saîd Muhammed Hâdimî'nin dedeleri Buhârâlıdır. Dedelerinden Hüsâmeddîn Efendi, Buhârâ'nın tanınmış asîl âilelerinden olup, âlim ve velî bir zâttı. Anadolu'ya gelerek, Hâdim kasabasında yerleşti.
Muhammed Hâdimî hazretleri, 1762 (H.1176) senesinde Hâdim'de, son hastalığına yakalanmıştı. Çocuklarını, talebelerini ve dostlarını çağırıp herbiriyle helallaşıp, vedâlaştı. Çocuklarına ve talebelerine vasiyetini bildirdikten sonra; "Vefât ettiğimde, daha önce vasiyet edip anlaştığım kimse gelene kadar beni soyup gaslimi yapmayın." buyurdu. O gece sabaha karşı, talebelerinin Yâsîn-i şerîf kırâatları arasında mübârek rûhunu teslim eyledi. Kuşluk vakti sıralarında daha önce anlaştığı Trabzonlu Hacı Mehmed Efendi gelip, gasil, techîz ve tekfîn işlerini yaptı. Kabrini babası Mustafa Efendinin yanında kazdırdı ve oraya defni yapıldı. Âşıkları, uzak yakın yerlerden gelerek kabrini ziyâret etmektedir. (Nikahı haram olan kadınla) biri eğer,

(Evlenmek helal) derse, mazallah küfre girer.

 

Yine meyhanelerde ve oyun yerlerinde,

Veya günah işlenen fısk meclislerinde,

 

Radyo ile Kur'an ve ilahi dinleyerek,

Keyflenmek, küfür olup, sakınmak lazımdır pek.

 

Yine çalgı çalarak, Kur'an okumak dahi,

Küfr olup, bunu yapan, dinini eder zayi.

 

Kur'anın, radyoda ve hoparlörde söylenen,

Tam benzerine dahi, saygısızlık gösteren,

 

Bizatihi Kur'anın kendine olmuş gibi,

İmanın gitmesine sebep olur bu dahi.

 

Bir kimse. imanının devam edeceğinden,

Şüphe ederse eğer, imanı gider hemen.

 

İmanın gitmesinden korkmak ise, iyidir.

Bu, imanın kuvvetli olduğuna delildir.

 

Her kim, bir Peygamberi inkâr ederse eğer,

Hepsini inkâr etmiş olur ki, küfre girer.

 

Bunun için, (Şu kadar Peygamber vardır) demek,

Yani Peygamberlerin sayısını söylemek,

 

Peygamber olmayanı, Peygamber yapmak olur.

Yahut bazılarını, mazallah inkâr olur.

 

Resulün sünnetini beğenmezse kim eğer, 

O dahi küfre girip, imanını kaybeder.

 

Yine dinde, en ufak bir değişiklik yapmak,

Küfür, yani dinsizlik olur bu da muhakkak.

 

Kim küfrü, haramı ve mekruhları, beğenir,

Severse, bu da onun imanını giderir.

 

Farzları, sünnetleri beğenmezse kim eğer,

Küfür olup, o dahi imanını kaybeder.

 

(Ölen insan ruhunun, bir çocuğa geçerek,

Onun, tekrar dünyaya gelmesi mümkün) demek,

 

Yani kim, tenasuha inanır ise eğer,

Küfr olup, o kişi de imanını kaybeder.

 

Namaza ehemmiyet vermemek de küfürdür.

Yani bu, o insanın imanını götürür.

 

Küfre mahsus şeyleri, harpte, hiyle olarak,

Kullanmak, küfür olmaz, caizdir çünkü mutlak.

 

Kur'an ve hadislerde açıkça bildirilen,

Bir şeye inanmamak, küfürdür ayriyeten.

 

(Bu dünya böyle gelmiş, böyle gider) demek de,

Çok tehlikeli olup, küfür olur elbette.

 

(Faiz helal olsaydı) diye temenni etmek,

İmanı giderir ki, sakınmak lazımdır pek.

 

Yemesi ve içmesi, her dinde helal olan,

Ekmek veya su gibi şeylerin de, bir insan,

 

(Haram olsa) diyerek, temenni etse eğer,

Küfre girip, mazallah imanını kaybeder.

Yorumlar
Kod: NKDRK